Logo Logo
פורטל - אלעד
*לצורך תשלום יש לקרוא את התקנון ולאשר את קריאתו - ללא אישור לא יהיה ניתן לבצע תשלום באתר.
הוספת ערעור
בקשה להישפט
סטטוס דוח
צפייה בדוח
info

דוחות בתחום חוקי עזר, חוק שמירת הנקיון, רעש , קורונה יש לבחור בדוחות פיקוח

דוחות על עבירות חניה יש לבחור דוחות חניה

לקבלת תמיכה ניתן להתקשר לחברת לולהטק בטלפון: 0777944440 שלוחה 1 בין השעות: 09:00-17:00
כתובתנו רחוב ריב"ל 18, תל אביב מיקוד:6777855