Logo Logo
פורטל - רמת ישי*לצורך תשלום יש לקרוא את התקנון ולאשר את קריאתו - ללא אישור לא יהיה ניתן לבצע תשלום באתר.

זמן הטיפול בפנייתך יכול להתארך גם מספר חודשים, נשיבך בהקדם האפשרי - נא להתאזר בסבלנות

בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.