Logo Logo

פורטל - תמרה





*לצורך תשלום יש לקרוא את התקנון ולאשר את קריאתו - ללא אישור לא יהיה ניתן לבצע תשלום באתר.

בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.