logo טופס בקשה לרכישה/חידוש תו חנייה
פרטי המבקש
שם משפחה:*  
שם פרטי:*  
ת.ז.:*  
מספר רכב:*  
דואר אלקטרוני:*  
רחוב:*  
בית:*  
דירה:  
טלפון:  
נייד:*  
אופן קבלת תו החנייה
קבלת תו חנייה בדואר
כתובת מגורים למשלוח תו חנייה
השתמש בכתובת המבקש   
שם ישוב:*  
מספר בית:*  
שם רחוב:*  
מספר דירה:  
מיקוד:  
מסמכים נדרשים
לצורך קבלת מדבקת החניה יש לצרף מסמכים סרוקים של צילום ת.ז + ספח ורישיון רכב בתוקף/הצהרה ממקום העבודה לגבי הרכב ,

להורדת כלי לצמצום גודל תמונות לחצו כאן

לידיעתכם, לא ניתן לאשר בקשה להנפקת תו חנייה, לכלי רכב שמשקלו הכולל הינו מעל 4 טון, ולרכב המוגדר כמונית.
חייבת להיות התאמה בין שם המבקש המופיע ברישיון הרכב / אישור המעביד לשם המופיע בת.ז.
רכב פרטי רכב ממקום עבודה \ מושכר
תעודת זהות וספח :  
רישיון רכב בתוקף (טסט) :  
הצהרה ממקום העבודה:  
אישור מרואה חשבון / חשב / עורך דין / קצין רכב מטעם החברה או ממחלקת התשלומים של צה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות מבקש התו באופן בלעדי, וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב או שמנוכה ממנו מס.  
פרטי התשלום
מס' כרטיס אשראי:*  
ת.ז בעל כרטיס אשראי:*  
 
תוקף:* MM/YY  
ספרות בקורת:* הסבר נוסף  
סכום לתשלום: 5 ש''ח  
 
עם רכישת תו החנייה הריני מצהיר ומתחייב:
1. להדביק את המדבקה על השמשה הקדמית בצד ימין של רכבי (שתהיה גלויה לעין) ולשמור על שלמותה.
2. להסיר את המדבקה מהרכב עם שינוי מקום מגוריי (מחוץ לעיר ראשון לציון ו/או לרחוב בעיר ראשון לציון שאינו עולה בקנה אחד עם הזכויות שתו החנייה מקנה) ו/או עם     מכירתו ו/או העברתו לאחר ו/או עם החזרת הרכב למקום עבודתי ו/או עם פקיעת תוקף התו המוטבע עליו.
3. לא להעביר את המדבקה לאחר.
הנני מצהיר, כי כל המידע המפורט בבקשתי לקבלת המדבקה ובמסמכים המצורפים אליה נכון, מלא ומדויק. ידוע לי, כי מסירת פרטים כוזבים לעניין הגשת הבקשה והשימוש במדבקה שלא בהתאם להתחייבותי כמפורט למעלה הינם עבירה על החוק - דבר אשר עשוי להוביל להגשת תלונה למשטרת ישראל, ולחברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי תהיה הזכות לבטל את המדבקה ו/או את זכויותיי לפיה ו/או את זכותי לקבלת תו חנייה חדש.
אני מאשר שימוש בנתונים שלי לצורכי עירייה.

במסגרת היערכות העירייה למצבי חירום (מלחמה / רעידות אדמה) באפשרותך להתנדב ולסייע לכוחות העירוניים אשר ירתמו לצורך כך.
*   קראתי ואני מאשר  אין ברצוני להתנדב
ברצוני להתנדב
   גיל הזהב 
האתר הוקם ע''י חברת לולהטק בע"מ כל הזכויות שמורות © 2014